Finanses

Finanšu uzskaite

Grāmatvedības uzskaiti īstenojam atbilstoši:

  • grāmatvedības organizāciju reglamentējošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem;
  • Latvijas grāmatvedības standartiem (LGS).

Šāda pieeja nodrošina visu LNSC saimniecisko darījumu un notikumu reģistrāciju, kā arī visu pārskata perioda darījumu un notikumu atspoguļošanu finanšu pārskatos.

LNSC ieviestā grāmatvedības uzskaites un finanšu vadības sistēma ir automatizēta un nodrošina pareizu un pilnīgu finanšu pārskatu sagatavošanu, kā arī efektīvu liela apjoma informācijas apkopošanu un analīzi. Mūsu īstenotā grāmatvedības politika nodrošina, ka lidostas pārskatos iekļautā informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga un nozīmīga, saprotama, atbilstīga un pilnīga.

LNSC finanšu pārskatus revidē neatkarīgi revidenti, kuri sniedz atzinumu, vai finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par LNSC finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu.

Kapitālsabiedrības izveide

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 31. maija rīkojumu Nr. 402 (prot. Nr. 29 66. §) Par centralizētas valsts īpašumā esošo nacionālo sporta bāzu pārvaldības struktūras izveidi pieņemts lēmums pēc reorganizācijas (pievienošanas) apvienot sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Bobsleja un kamaniņu trase “Sigulda””, sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Tenisa centrs “Lielupe”” un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Sporta centrs “Mežaparks””, pievienojot tās valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” un mainot nosaukumu uz “Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Nacionālais sporta centrs””.

Reorganizācija tika pabeigta 2022. gada 27. septembrī, kad Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais sporta centrs".

Gada pārskati

SIA "Latvijas Nacionālais sporta centrs"

SIA "Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” (reorganizēta)

SIA "Tenisa centrs "Lielupe”” (reorganizēta)

SIA "Sporta centrs "Mežaparks”” (reorganizēta)

SIA "Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda”” (reorganizēta)