Finanšu uzskaite

Grāmatvedības uzskaiti īstenojam atbilstoši:

  • grāmatvedības organizāciju reglamentējošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem;
  • Latvijas grāmatvedības standartiem (LGS).

Šāda pieeja nodrošina visu LNSC saimniecisko darījumu un notikumu reģistrāciju, kā arī visu pārskata perioda darījumu un notikumu atspoguļošanu finanšu pārskatos.

LNSC ieviestā grāmatvedības uzskaites un finanšu vadības sistēma ir automatizēta un nodrošina pareizu un pilnīgu finanšu pārskatu sagatavošanu, kā arī efektīvu liela apjoma informācijas apkopošanu un analīzi. Mūsu īstenotā grāmatvedības politika nodrošina, ka lidostas pārskatos iekļautā informācija ir patiesa, salīdzināma, savlaicīga un nozīmīga, saprotama, atbilstīga un pilnīga.

LNSC finanšu pārskatus revidē neatkarīgi revidenti, kuri sniedz atzinumu, vai finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par LNSC finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu.


Finanšu pārskati