Stratēģija

Par Latvijas Nacionālo sporta centru

 • Sabiedrības izveide: SIA «Latvijas Nacionālais sporta centrs» (LNSC) izveidots 2022. gada 27. septembrī, apvienojot četras valsts kapitālsabiedrības – kultūras un sporta centru “Daugavas stadions”, Bobsleja un kamaniņu trasi "Sigulda", Tenisa centru "Lielupe" un Sporta centru "Mežaparks".
 • Kapitāldaļu turētājs: Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.
 • LNSC pārvaldības uzdevumi - centralizēt valdes un administratīvā personāla funkcijas stratēģiskās un operacionālās vadības, finanšu vadības, projektu vadības, sabiedrisko attiecību, personālvadības, juridiskā atbalsta, iepirkumu vadības, lietvedības un IT nodrošinājuma jomas.

LNSC skaitļos

uz 31.12.2023.

> 111 milj. EUR

bilances aktīvu vērtība

~ 3,2 milj. EUR

apgrozījums 

~ 100 

darbinieku

LNSC struktūra

 Izglītības un zinātnes ministrija

 LNSC

 Daugava  Komandu sporta spēļu halle  Tenisa centrs "Lielupe" Sporta centrs "Mežaparks"   Bobsleja un kamaniņu trase "Sigulda"
 •  Centrālais futbola laukums
 •  Futbola halle
 •  Ledus halle
 •  Vieglatlētikas manēža /
  Āra treniņu laukumi
       

LNSC stratēģiskais mērķis 

LNSC stratēģiskais mērķis ir nodrošinot infrastruktūras objektu darbības nepārtrauktību un pieejamību (t.sk. jauno struktūrvienību - Vieglatlētikas manēžas un vieglatlētikas un futbola treniņu laukumi Daugavas stadionā, kā arī Komandu sporta spēļu halle, Kr. Barona ielā 99C, Rīgā

Stratēģiskā mērķa ietvaros nodrošināt:

 • Iespējas sabiedrībai nodarboties ar sportu, nodrošinot infrastruktūras pieejamību šādām sabiedrības grupām – bērni, jaunieši, seniori, profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes un sporta federācijas, kā arī uz augstiem sasniegumiem orientēti sportistiem;
 • Labas korporatīvās pārvaldības principu īstenošana uzņēmuma ikdienas procesos;
 • Virzienu uz klimata (“zaļā kursa”) mērķu sasniegšanas veicināšanu, izvērtējot iespējas un īstenojot darbības infrastruktūras energoefektivitātes uzlabošanai, jaunu un inovatīvu tehnoloģiju ieviešanu energoresursu ietaupīšanai un maksimālai atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kā arī infrastruktūras efektīvākai uzturēšanai.

LNSC stratēģiskie darbības mērķi

Lai nodrošinātu Stratēģiskā mērķa izpildi, un definētu prioritātes pieejamo resursu efektīvai izmantošanai un papildu resursu piesaistei, ir definēti pieci (5) Stratēģiskie darbības mērķi, un katra šī mērķa ietvaros ir definēti veicamie uzdevumi un rīcības virzieni.

Veicināt LNSC sporta bāzu pārvaldības efektivitāti un pieejamību tautas sporta un augstu sasniegumu sportistiem

 • Attīstīt konkurētspējīgu pakalpojumu kopumu un tarifu politiku, veidojot elastīgus piedāvājumus;
 • Palielināt klientu skaitu, nodrošinot ērtus un mūsdienīgus pakalpojumus.

Attīstīt drošu, ilgtspējīgu un nākotnes prasībām atbilstošu sporta infrastruktūru

 • Efektīvi uzturēt un attīstīt infrastruktūras objektus, lai nodrošinātu klientiem labāko iespējamo pakalpojumu;
 • Nodrošināt pieprasījuma prognozēm atbilstošu un drošu Sabiedrības infrastruktūru, t.sk. nodrošinot tās plašu pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem/ierobežojumiem vai īpašām vajadzībām;
 • Palielināt energoefektivitāti un samazināt negatīvo ietekmi uz vidi saimnieciskās darbības procesos (atkritumu šķirošana, elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņš, SEG emisiju samazināšana).

Uzlabot apmeklētāju un LNSC parttneru pieredzi, padarot procesus efektīvākus, ieviešot inovācijas un automatizāciju

 • Pilnveidot un optimizēt Sabiedrības pamatdarbības procesus;
 • Izmantojot digitālās tehnoloģijas un risinājumus, pilnveidot esošos un radīt jaunus pakalpojumus un efektivizēt uzņēmuma biznesa un vadības procesus, ceļot uzņēmuma darbības kultūru un vairojot pozitīvu klientu pieredzi;
 • Sadarbībā ar augstākās izglītības iestādēm un nozares ekspertiem organizēt jaunrades un tehnoloģiju attīstības pasākumus, lai veidotu Sabiedrību par sporta inovāciju centru;
 • Īstenot vienotu klientu servisa stratēģiju visā Sabiedrībā.

Ar mērķi kāpināt LNSC apgrozījumu, radīt jaunas iespējas biznesa partneriem, attīstot plašu LNSC pakalpojumu klāstu

 • Nodrošināt izmitināšanas pakalpojumu tālāko attīstību;
 • Paplašināt sadarbību ar kultūras, izklaides un sporta pasākumu organizatoriem (koncerti, pasākumi, u.c.);
 • Paplašināt sadarbību ar esošiem/potenciāliem klientiem ikdienas (B2C), sporta (B2S) un darījumu (B2B, B2T) segmentu – ienākošais brīvdienu/darījumu tūrisms, korporatīvie pasākumi, konferences & semināri;
 • Piesaistīt jaunu sporta veidu pārstāvjus Sabiedrības infrastruktūrai;
 • Palielināt reklāmas ieņēmumus visās struktūrvienībās.

Veicināt sporta nozares attīstību, noturot un piesaistot augstas raudzes speciālistus, nodrošinot izaugsmes iespējas un panākumus veicinošu darba vidi

 • Veidot ilgtspējīgu personāla politiku, ietverot darbinieku piesaistes, apmācību, izaugsmes, motivēšanas un apmierinātības aspektus;
 • Izstrādāt vienotu atalgojuma politiku, t.sk. motivācijas un prēmēšanas jautājumos;
 • Nodrošināt iekļaujošu un nediskriminējošu, augstākajām darba aizsardzības un epidemioloģiskās drošības prasībām atbilstošu darba vidi;
 • Attīstīt vērtīborientētu, godprātībā, savstarpējā cieņā un atvērtībā balstītu uzņēmuma kultūru, tādejādi veicinot darbinieku lojalitāti, apmierinātību un produktivitāti;
 • Veicināt darbinieku iesaisti uzņēmuma attīstībā;
 • Uzturēt un attīstīt Sabiedrību kā iekārojama darba devēja tēlu, t.sk. veicināt zīmola atpazīstamību, atzinību un pirmo izvēles iespēju un celt tā emocionālo vērtību un klientu piederību;
 • Nodrošināt darbiniekiem labvēlīgu un patīkamu darba vidi.

LNSC finanšu un nefinanšu mērķi

Pieeja mērķu izpildes kontrolei 

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikto vispārīgo stratēģisko mērķi – Sabiedrība ir noteikusi galvenos nefinanšu un finanšu mērķu rezultatīvos rādītājus, kas tiks izmantoti par pamatu, lai nodrošinātu Sabiedrības stratēģijas izpildes novērtēšanu, sniedzot atskaiti Dalībnieku sapulcei.

Finanšu mērķi

 Gads

2023 

 2024

 2025

 2026

2027 

Apgrozījums (EUR, milj.)3.134.007 4.090.760 4.563.179 4.907.442 5.005.676
EBITDA* (EUR, milj.) -0,36 ≥ 0  
DSCR -1,38 ≥ 1  
Ieņēmumu no biznesa virzieniem pieaugums uz vienu darbinieku - par 10% (2027.g. pret 2023.g.)

Nefinanšu mērķi

 Gads

 2023

 2024

 2025

 2026

 2027

Apkalpoto klientu skaits LNSC sporta bāzēs, no tiem:10284 13420 14965  1608016400 
Bērni & jaunieši  2841370741334423  4510
Augsta līmeņa sportisti  216281 313 336 342 
Pārējie 72279432 10519 11321 11548 
Sporta sacensības & turnīri 74 96 107 119 121 
Treniņnom etnes bērniem & jauniešiem 28 36 40 44 45 
Kultūras pasākumi  2

Vidējā termiņa investīcijas

Vieglatlētikas 
manēža

Projekta izmaksas: 12,38 milj. EUR
Nodošana ekspluatācijā:  31.12.2023.
Objekts piemērots:  multifunkcionāla sporta būve vieglatlētikai, komandu sporta spēlēm

Vieglatlētikas un futbola treniņu laukumi

Projekta
izmaksas:
6,38 milj. EUR
Nodošana ekspluatācijā:  01.07.2024.
Objekts piemērots:  vieglatlētika, futbols (piepūšamā halle)

Komandu sporta spēļu halle

Projekta izmaksas: 21,5 milj. EUR
Nodošana ekspluatācijā:  30.10.2024.
Objekts piemērots:  komandu sporta spēlēm, kultūras un izklaides pasākumiem

Tenisa kortu modernizācija
SC «Mežaparks»

Projekta izmaksas:līdz 250 tūkst. EUR
Būvniecības uzsākšana:2024. gada 1. ceturksnis
Nodošana ekspluatācijā:  2024. gada 1. ceturksnis
Objekts piemērots:  teniss, padelteniss

Laivu slipa izbūve un tālākā jahtu piestātnes attīstība SC «Mežaparks»

Projekta izmaksas:sākotnējās līdz 30 tūkst. EUR (laivu slips)
Būvniecības uzsākšana:2024. gada 2. - 4. ceturksnis
Objekts piemērots:  bērnu un jauniešu burāšanas treniņiem, jahtu un motorlaivu piestātnes